Μονάδες Αξιοποίησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗINTERNET ADDRESS
ΑΞΕΛ ΕΠΕΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣwww.axel-ltd.eu-
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣwww.elvan.com.grΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΕΠΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1712/Φ14 ΑΣΠΡ.3183/19-05-2009
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ475/2273/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2012/02-05-2012
RETIRE ΑΒΕΕΒ.Ι.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣwww.dkretire.grΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΕΠΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Α. 139/27-01-2010. ΑΡ. ΦΑΚ. Φ14/1125
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 344/17-02-2014
TYRES HERCO AEΒ.Ι.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝwww.herco.grΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΕΠΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Α.Φ.14.2/256343/9893/3180/16-10-2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1165/73915/15-06-2016
ΤΙΤΑΝ ΑΕΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑwww.titan.grΑΕΠΟΑΡ. ΠΡΩΤ. 170166/25-1-2011
TITAN BULGARIAZLATNA PANEGA, BULGARIAwww.titan.bg-
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕΛΑΡΙΣΑwww.biotrohos.grΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΕΠΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΑ/Φ14.1353/1832/7-6-2007
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΑ/Φ.Π.68/2904/16.11.2009