Αποστολή – Όραμα – Στόχος

Αποστολή της ECOELASTIKA είναι η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων.

Παράλληλοι στόχοι είναι η διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών, μέρος των οποίων αποτελούν τα άχρηστα ελαστικά και τα παράγωγά τους, η πλήρης απορρόφηση των τελικών προϊόντων ανακύκλωσης σε έργα ή τελικά προϊόντα και η τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.