Παρότι σήμερα συλλέγεται και αξιοποιείται σχεδόν το 100% των απορριπτόμενων ελαστικών από τα σημεία συλλογής παραμένει έντονο το πρόβλημα της συσσώρευσης σημαντικών ποσοτήτων ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών σε χώρους των μονάδων αξιοποίησης, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ECOELASTIKA.
Η αιτία της συσσώρευσης ποσοτήτων ελαστικών σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και μονάδες αξιοποίησης ήταν η αναγκαιότητα άμεσης συλλογής του συνόλου των απορριπτόμενων ελαστικών από την ECOELASTIKA δεδομένης της απαγόρευσης διάθεσης του αποβλήτου σε ΧΥΤΑ η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2003.