• ΑΡΧΙΚΗ
  • Διαδικασία αξιοποίησης ελαστικών

Διαδικασία Αξιοποίησης Ελαστικών

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ενεργειακά όσο και ως υλικά.

Σε ότι αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα σε ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν το ελαστικό ως πηγή ενέργειας. Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαλυβουργίες, οι ασβεστοποιίες, οι κεραμοποιίες, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι χαρτοβιομηχανίες, κλπ. Πανευρωπαϊκά, συνηθέστερος προορισμός των μεταχειρισμένων ελαστικών είτε ως ολόκληρα ελαστικά είτε ως τεμαχισμένα υλικά είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες. Στις τσιμεντοβιομηχανίες τα μεταχειρισμένα ελαστικά τροφοδοτούνται μαζί με τις πρώτες ύλες στους περιστροφικούς κλιβάνους, όπου αξιοποιούνται τόσο ως εναλλακτική καύσιμη ύλη όσο και ως υλικό για την παραγωγή του κλίνκερ.

Για την αξιοποίησή τους ως υλικά τα μεταχειρισμένα ελαστικά περνούν από μηχανική επεξεργασία κατά την οποία γίνεται τεμαχισμός τους σε πολλαπλά στάδια από την οποία παράγονται ολοένα και μκρότερα μεγέθη τεμαχισμένων ελαστικών καθώς ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μηχανικός διαχωρισμός των υλικών που τα αποτελούν. Ως τελικά προϊόντα από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών παράγονται τρία υλικά:

  1. Το κύριο προιόν της μηχανικής επεξεργασίας που είναι το τρίμμα ή η πούδρα ελαστικού σε διάφορες επιθυμητές κοκκομετρίες.
  2. Τα μέταλλα τα οποία περιέχονται στην δομή του ελαστικού και ενισχύουν την κατασκευή του.
  3. Τα λινά τα οποία περιέχονται κυρίως στα ελαστικά επιβατικών οχημάτων.

Και τα 3 παραπάνω υλικά απορροφώνται σε τελικές εφαρμογές.