Κάτοχοι ελαστικών

Η ECOELASTIKA διαχειρίζεται μεταχειρισμένα ελαστικά που προέρχονται από κατόχους σύμφωνα με τους όρους ειδικών συμβάσεων συνεργασίας. Κάτοχοι μεταχειρισμένων ελαστικών μπορεί να είναι:

Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Στα διαλυτήρια οχημάτων λαμβάνει χώρα αποσυναρμολόγηση των αποσυρόμενων οχημάτων που παραδίδονται εκεί από τους ιδιοκτήτες τους. Οι μονάδες αυτές ανήκουν στο δίκτυο του εγκεκριμένου συστήματος της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Κατά την απορρύπανση και αποσυναρμολόγηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής αφαιρούνται τα παλαιά ελαστικά του οχήματος, τα οποία συγκεντρώνονται ξεχωριστά στα διαλυτήρια και παραδίδονται στην ECOELASTIKA σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους σχετικής σύμβασης συνεργασίας. Προϋπόθεση για την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της ECOELASTIKA και του Διαλυτηρίου είναι η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του διαλυτηρίου με την ΕΔΟΕ.

ΚΔΑΥ (Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών)

Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στον κάδο. Πολλές φορές συμβαίνει να απορρίπτονται εντός του μπλε κάδου μικρές ποσότητες ελαστικών κυρίως επιβατικών οχημάτων και μοτοσικλετών. Οι ποσότητες αυτές διαχωρίζονται από τα ΚΔΑΥ και παραδίδονται στην ECOELASTIKA σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΚΔΑΥ και της ECOELASTIKA. Στόχος της ECOELASTIKA είναι να μην ενθαρρύνει αυτού του τύπου τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών μέσα από τους κάδους της ανακύκλωσης με κατάλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ελαστικά στόλου οχημάτων (Τεχνικές εταιρίες, Μεταφορικές εταιρίες, κλπ.)

Μεγάλες τεχνικές ή μεταφορικές εταιρίες που διαθέτουν στόλο οχημάτων πολλές φορές έχουν ιδιόκτητο συνεργείο αλλαγής των τροχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις που η αλλαγή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται εντός της εταιρίας, τα μεταχειρισμένα ελαστικά παραδίδονται στην ECOELASTIKA σύμφωνα με τους όρους ειδικής συμφωνίας που υπογράφεται μεταξύ της ECOELASTIKA και του κατόχου.

Ανεξέλεγκτη Διάθεση (Δήμοι, ΦοΔσα, κλπ.)

Η ECOELASTIKA συμβάλλεται επίσης με Δήμους και ΦοΔΣα με αντικείμενο τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών που προέρχονται από ανεξέλεγκτη διάθεση. Στόχος είναι η αποτροπή του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης με παράλληλη ενθάρρυνση (μέσω των αρμοδίων αρχών της Πολιτείας) των παραγωγών του αποβλήτου, ώστε να παραδίδουν τα παλαιά ελαστικά τους στην ECOELASTIKA κατά το στάδιο της απόσυρσής τους δηλαδή στα βουλκανιζατέρ (στην πηγή).

Εταιρίες Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η ECOELASTIKA συμβάλλεται και με εταιρίες διαχείρισης απορριμμάτων για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών που τυχόν περιέχονται στο ρεύμα των μεταφερόμενων αποβλήτων από τις εν λόγω εταιρίες. Σε αυτή την περίπτωση τα μεταχειρισμένα ελαστικά διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα απόβλητα και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ECOELASTIKA και με τους όρους ειδικής συμφωνίας που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών. Οι πηγές των αποβλήτων ελαστικών της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι πολλές και απροσδιόριστες και στόχος της ECOELASTIKA είναι να μην ενθαρρύνει αυτού του τύπου τη συλλογή.