• ΑΡΧΙΚΗ
  • Λοιποί Διαγωνισμοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια τακτικού ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2018 βάση του ν. 2190/20.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια τακτικού ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2018 βάση του ν. 2190/20.

 

ΑΠΟ 18-07-2018 ΕΩΣ 07-09-2018

 

Η Ecoelastika AE σας καλεί να υποβάλετε από 18/07/2018 έως 07/09/2018 την οικονομική προσφορά για την διενέργεια τακτικού ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2018 βάση του ν.2190/20 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecoelastika.gr.