ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (N2939/01, ΠΔ 109/04) οι ευθύνες των εισαγωγέων, διακινητών, εμπόρων και τελικών χρηστών – κατόχων ελαστικών οχημάτων είναι οι εξής:

  1. Οι εισαγωγείς να μεριμνούν για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση) όλων των μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέγονται από τα σημεία συλλογής
  2. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο «σύστημα».
  3. Τα καταστήματα βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
  4. Οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

horizontal break

Νομοθεσία για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.


Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική ταφή των Αποβλήτων.

horizontal break

Νομοθεσία για Ανακύκλωση

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.


Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων.


Τροποποίηση του Ν2939/06-08-2001.


Μέτρα και Όροι για την Εναλλακτική Διαχείριση των Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων.


Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ecoelastika.


Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

horizontal break

Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι

Εγκυκλιος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων.

Εγκύκλιος Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων.