• ΑΡΧΙΚΗ
  • Ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Αποβλήτου

Χαρακτηριστικό των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων είναι ότι παρότι δεν συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείρισή τους είναι δύσκολη τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής άποψης.
Ο μεγάλος ειδικός όγκος των ελαστικών δυσχεραίνει την μεταφορά τους σε μεγάλες αποστάσεις καθιστώντας ασύμφορη την αξιοποίησή τους σε μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τους χώρους απόρριψής τους.
Η συμπαγής δομή τους δυσχεράνει την όποια διαδικασία μηχανικής τους κατεργασίας επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής των τελικών προϊόντων επεξεργασίας τους από τα εργοστάσια ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων διαφέρει σημαντικά από την ανακύκλωση των άλλων υλικών τέλους κύκλου ζωής στο γεγονός ότι τα προϊόντα του τεμαχισμού ή της κοκκοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την κατασκευή – παραγωγή των νέων ελαστικών εκτός από πολύ μικρές έως αμελητέες ποσότητες.

Τα προϊόντα της επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών μπορούν όμως να αποτελέσουν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων διαφορετικών προϊόντων και να αντικαταστήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις άλλα πρωτογενή υλικά με αντίστοιχες ή και καλύτερες σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιότητες.

Για τα υλικά αυτά υπάρχουν περιορισμένες αγορές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών για τα προϊόντα της επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών, ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια στην ασφαλή διαχείριση του αποβλήτου δεδομένου ότι αφενός μεν απαγορεύεται η διάθεσή του σε ΧΥΤΑ από το 2003, αφετέρου δε η αποθήκευσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης εγκυμονεί κινδύνους.
Σημαντική αγορά για πολλά τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα της ανακύκλωσης του ελαστικού είναι τα δημόσια έργα στα οποία θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεγάλες ποσότητες ημικατεργασμένων (τεμαχισμένων ελαστικών) ή και ακόμα τρίμματος ή πούδρας μεταχειρισμένων ελαστικών.