Στατιστικά Στοιχεία

Η Ecoelastika συντονίζει και επιβλέπει το σύνολο της διαδικασίας συλλογής των παλαιών ελαστικών και της τελικής τους αξιοποίησης, κρατώντας τα απαραίτητα αρχεία και ετοιµάζοντας ετήσιες αναφορές (εκθέσεις) για λογαριασµό του Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Μια φορά το χρόνο υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αναφορά σχετικά µε τις ποσότητες των παλαιών ελαστικών που αξιοποιήθηκαν και τους τρόπους αξιοποίησης ή/και ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου, αποδεικνύοντας ότι πέτυχε τους στόχους του Π.Δ. καθώς και του εγκεκριμένου φακέλου του συστήματος.